VOP – Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok
Tieto webové stránky (www.prorok.it) vlastní a kontroluje spoločnosť
M-CORE, s.r.o. so sídlom Lesnícka 14, Prešov 080 05, Slovenská republika.

Kontaktujte nás
Naším cieľom je rešpektovať vaše súkromie. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť naše pravidlá ochrany osobných údajov, pošlite nám svoje pripomienky. Môžete nás kontaktovať e-mailom na mcore@prorok.it alebo telefonicky na čísle +421 948 044 733

Osobné informácie
Spoločnosť M-CORE, s.r.o. nezhromažďuje na svojej webovej stránke žiadne osobné údaje (napríklad vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo číslo čísla kreditnej karty). Môžete si prezrieť našu celú webovú stránku: v žiadnom momente nebudeme požadovať, aby ste sa identifikovali alebo poskytli nám osobné informácie.

V niekoľkých miestach na našej stránke máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Nevyžadujeme, aby ste nám v žiadnej z týchto oznámení poskytli žiadne konkrétne osobné informácie a všetky komunikácie sú prísne dobrovoľné.

Ak by ste sa však rozhodli nás kontaktovať a pri takomto konaní poskytovať osobné informácie, akékoľvek informácie, ktoré poskytnete, sa budú konať s najvyššou dôverou (vrátane spoločnosti, ktorú zastupujete, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a / alebo akéhokoľvek iného kontaktu informácie, ktoré poskytnete). Spoločnosť M-CORE, s.r.o. ukladá a používa tieto informácie len na obchodné účely, zvyčajne nám umožňuje kontaktovať Vás ako potenciálneho alebo súčasného klienta, partnera alebo dodávateľa. Tieto informácie nebudú odhalené žiadnej strane mimo spoločnosti M-CORE, s.r.o. ani nebudú použité bez akéhokoľvek iného účelu bez vášho súhlasu, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Súbory logov
Podobne ako väčšina štandardných webových stránok, naše servery vytvárajú súbory denníkov, keď návštevníci pristupujú k našim stránkam Zaznamenané informácie zahŕňajú adresy internetových protokolov, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazové / výstupné stránky, typ platformy, dátum / čas a stránky navštívené na našich stránkach. Tieto záznamy sa používajú na analýzu trendov, správu webových stránok, sledovanie pohybu používateľov v súhrne a zhromažďovanie širokých demografických informácií na súhrnné použitie. Adresy IP atď. Nie sú prepojené s osobne identifikovateľnými informáciami.

Tieto informácie sa používajú interne na analýzu toho, ako sa naša webová stránka používa, a na diagnostiku systémových problémov. Nie je odhalená žiadnym stranám mimo spoločnosti M-CORE, s.r.o. ani sa nebude používať na žiadne iné účely.

Cookies
Naše webové stránky nepoužívajú cookies.

PROROK
Zásady ochrany osobných údajov služby Cloud CRM PROROK
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov pokrývajú postupy ochrany osobných údajov, ktoré spoločnosť M-CORE, s.r.o. využíva pri poskytovaní služieb podpory, poradenstva alebo hostingu (“Služby”) klientom PROROK prostredníctvom Cloud služby PROROK. Spoločnosť M-CORE, s.r.o. stanovila túto politiku ochrany osobných údajov s cieľom objasniť úlohu správcu PROROK ako správcu, v ktorom služba PROROK spracováva údaje o službách v mene klienta PROROK prostredníctvom cloud služby PROROK.

Údaje o službách (“Údaje o službách”) sú údaje, ku ktorým má prístup M-CORE, s.r.o. v súvislosti s službou PROROK a súvisiacimi službami, ako sú napríklad údaje prístupné prostredím Cloud CRM PROROK alebo údajmi získanými prostredníctvom testovacieho, vývojového a výrobného prostredia. Služba PROROK spracováva údaje o službách spôsobom uvedeným nižšie.

Použitie údajov služby
Služby Údaje môžu byť prístupné a používané na splnenie požiadaviek špecifikovaných v akejkoľvek príslušnej zákazníckej zmluve PROROK pre služby alebo ponuku softvéru. Technický personál spoločnosti PROROK môže vyžadovať pravidelný prístup k údajom o službách s cieľom monitorovať výkonnosť systému, skúšobné systémy a vyvíjať a zavádzať inovácie do systémov. Všetky dočasné kópie služieb Údaje vytvorené ako nevyhnutná časť tohto procesu sa zachovajú len na časové obdobia relevantné pre tieto účely.

M-CORE, s.r.o. môže byť tiež povinné poskytnúť osobné informácie na dodržanie zákonom poverených práv, zverejnení alebo iných právnych požiadaviek. M-CORE, s.r.o. si vyhradzuje obmedzené právo zverejňovať akékoľvek osobné informácie, ktoré dostávame, ak to vyžaduje zákon alebo platný poriadok súdu alebo iného vládneho orgánu, alebo ak je to potrebné na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov M-CORE, s.r.o., zamestnancov klienta alebo širokej verejnosti.

M-CORE, s.r.o. môže prenášať a sprístupňovať údaje o službách globálne podľa požiadaviek uvedených vyššie. Ak spoločnosť M-CORE, s.r.o. najme subdodávateľov, ktorí budú pomáhať pri poskytovaní služieb, ich prístup k údajom o službách bude v súlade s podmienkami akejkoľvek príslušnej zákazníckej zmluvy M-CORE, s.r.o. a týmito zásadami ochrany osobných údajov služby Cloud CRM PROROK.

M-CORE, s.r.o. nepoužíva údaje o službách okrem prípadov, ktoré sú uvedené vyššie alebo ako je uvedené v akejkoľvek príslušnej zákazníckej zmluve M-CORE, s.r.o.. Služba PROROK môže spracovávať údaje o službách, ale nekontroluje postupy zhromažďovania informácií ani postupy používania služby služby PROROK pre údaje o službách. Ak klient M-CORE, s.r.o. poskytuje akékoľvek údaje o službách na PROROK, klient je zodpovedný za poskytnutie akýchkoľvek oznámení a / alebo získanie všetkých súhlasov potrebných pre M-CORE, s.r.o. na prístup a používanie údajov o službách, ako je uvedené v tomto vyhlásení, a akúkoľvek príslušnú zmluvu so zákazníkom PROROK.

Prístup spoločnosti M-CORE, s.r.o. k údajom o službách je založený na úlohe / zodpovednosti za prácu. Služby Údaje, ktoré sa nachádzajú v hostiteľských systémoch M-CORE, s.r.o., sú kontrolované prostredníctvom mechanizmu kontroly prístupu (ACL), ako aj použitím rámca správy účtov. Keďže klienti M-CORE, s.r.o. riadia prístup k údajom o službách koncovými používateľmi, koncoví používatelia by mali adresovať ľubovoľné žiadosti súvisiace s ich osobnými informáciami s klientmi typu PROROK. Niektoré ponuky služby PROROK môžu poskytnúť klientom M-CORE, s.r.o. možnosť zhromažďovať osobné údaje prostredníctvom súborov cookie a iných technológií , od ich konečných používateľov. Klienti M-CORE, s.r.o. by sa mali snažiť získať vlastnú právnu radu o akýchkoľvek zákonoch, ktoré sa vzťahujú na ich zhromažďovanie takýchto informácií, aby si zákazníci M-CORE s.r.o. mohli byť istí, že dodržiavajú tieto zákony vrátane poskytovania akýchkoľvek požadovaných oznámení a získania všetkých potrebných súhlasov.

Právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť tieto Zásady ochrany osobných údajov Cloud CRM PROROK. Najnovšia verzia Zásady ochrany osobných údajov služby PROROK sa na tejto webovej stránke zobrazí s príslušným dátumom zmeny.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo praktík týchto stránok, môžete kontaktovať: PROROK osobných údajov na adrese: mcore@prorok.it

Platné od 07. januára 2019.